Religio – Pokyny pro autory

Zaslání příspěvku

Příspěvky se zasílají elektronicky na adresu redakce – religio@phil.muni.cz, a to ve formální úpravě vysvětlené níže. Ve verzi zaslané k posouzení smí být využita i jiná podoba bibliografických odkazů, je-li dostatečně srozumitelná a přehledná, ale autor nabídnutím příspěvku souhlasí, že odkazy v případě přijetí příspěvku uvede v soulad s citační normou Religia.

Do průvodního dopisu autor uvede pracoviště, aby nedošlo ke svěření oponentského posudku někomu z jeho vlastního pracoviště či instituce. Výkonný redaktor autorovi potvrdí, že příspěvek dorazil, a postoupí příspěvek do recenzního řízení.

Uzávěrky

Časopis má dvě uzávěrky ročně, a to 31. října (příspěvky zaslané do této uzávěrky, jsou-li přijaty, bývají obvykle zařazeny do prvního čísla následujícího ročníku, pokud si aktuální počet přijatých příspěvků, vrácení k úpravám či nutnost vyladění rozsahu čísla nevyžádá odklad) a 30. dubna (příspěvky zaslané do této uzávěrky, jsou-li přijaty, bývají obvykle zařazeny zařazeny do druhého čísla daného ročníku).

Recenzní řízení

Všechny příspěvky nabízené do rubrik Téma, Studie, Rozhledy a Materiály procházejí recenzním řízením. Recenzní řízení je dvoukolové. V prvním kole příspěvek posuzuje užší redakce (šéfredaktoři a výkonný redaktor s případným přizváním jednoho nebo více členů redakční rady) a rozhoduje, zda příspěvek postoupí do druhého kola, nebo s ohledem na oborový profil časopisu či zjevně nedostatečnou kvalitu příspěvku navrhne redakční radě jeho vyřazení. V takovém případě výkonný redaktor předloží redakční radě návrh na vyřazení příspěvku v prvním kole. O tomto návrhu neprobíhá běžné hlasování, nýbrž podléhá právu veta, jímž disponuje každý z členů redakční rady. Je-li návrh na vyřazení v prvním kole kterýmkoli členem rady do určené, běžně dvoutýdenní, lhůty vetován, příspěvek postupuje do druhého kola. V opačném případě je vyřazen v prvním kole.

V druhém kole anonymizovaný příspěvek posuzují obvykle dva posuzovatelé. Posléze výkonný redaktor poskytuje posudky redakční radě. Redakční rada s přihlédnutím k posudkům na svém jednání rozhoduje, zda příspěvek přijímá k vydání, vrací autorovi k úpravám, nebo odmítá. Jednání redakční rady se koná dvakrát ročně, většinou v lednu a červnu. Výkonný redaktor autorovi do dvou týdnů po jednání redakční rady sdělí její rozhodnutí.

Předpoklady publikování příspěvku v časopise Religio

K předpokladům zveřejnění příspěvku v časopise Religio patří:

  • zaslání původního příspěvku, jinde nepublikovaného ani k publikování nepřipravovaného;
  • pečlivá kontrola celého článku před jeho zasláním;
  • pečlivá kontrola přesnosti bibliografických údajů (včetně čísel stran);
  • pečlivá kontrola přesnosti citací;
  • pečlivá a včasná revize celého textu v rámci autorských korektur a provedení potřebných oprav za využití standardních korektorských značek.

Rubriky, rozsah příspěvků

Redakce přijímá příspěvky do těchto rubrik:

(a) Studie. Zevrubná odborná stať v rozsahu 20 až 35 normostran (36 000 až 63 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).

(b) Rozhledy. Pojednání o dílčím problému, přehledová stať seznamující s problémem či stavem bádání o něm, podrobnější recenzní článek zahrnující více publikací a podávající zprávu o stavu diskuse, diskusní příspěvek, kritická reakce na jiné příspěvky apod. v rozsahu 10 až 25 normostran (18 000 až 45 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).

(c) Materiály. Edice kratších pramenných textů s úvodem, překlady původních materiálů s komentářem, obrazový materiál s komentářem apod. v rozsahu 10 až 25 normostran (18 000 až 45 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).

(d) Zprávy. Důležité události v oboru, zprávy z konferencí atd. v rozsahu 2 až 5 normostran (3 600 až 9 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou).

(e) Recenze v rozsahu do 7 normostran (12 600 znaků včetně mezer).

Formát příspěvků

Redakce přijímá příspěvky výhradně elektronickou cestou (zaslané v podobě přílohy na e-mail redakce). Upřednostňuje formát .doc (Microsoft Word pro Windows 97/2000). Přijímá také formáty .docx a .rtf. Je nutno používat automatické číslování poznámek pod čarou, kde dojde k automatickému přečíslování v případě vložení nové poznámky či odstranění některé stávající. Redakce si vyhrazuje právo vrátit k formálním úpravám soubory, které nesplňují tato kritéria nebo ve kterých se vyskytnou problémy, například problémy s poznámkami vzniklé konverzí některých jiných formátů do formátu MS Word.

Texty v jiném jazyce, než je jazyk příspěvku, se v případě potřeby umisťují do poznámek pod čarou (kurzívou); do vlastního textu příspěvku je přeložte.

Transkripce textu v jazycích užívajících jiných abeced než latinky

Časopis přijímá pouze latinku. Texty v jazycích užívajících jiných abeced prosím transkribujte či transliterujte podle zvyklostí běžných v daném oboru.

Při transkripci semitských jazyků můžete užívat znaky alef (používáme speciální znak přídechu, nikoli c ve formátu horní index), ajin i písmena s tečkami (viz ukázku, kterou můžete použít též ke kopírování znaků do svého příspěvku; všechny uvedené znaky lze v textových editorech ve fontu Times New Roman vložit též přes Vložit / Symbol).

Odkazy na literaturu

Odkazy na literaturu i vysvětlivky uvádějte v automaticky číslovaných poznámkách pod čarou vložených za použití příslušné nabídky v textovém editoru (nikoli ručně), a to podle následujícího vzoru:

Kniha

Úplná citace (první výskyt): Gerd Theissen, Studien zur Soziologie des Urchristentums, (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 19), Tübingen: J. C. B. Mohr 31989, 47-53. [Uvádí se zásadně i křestní jméno autorů (editorů), a to i v případě, že v knize samotné není uvedeno. Je-li spoluautorů více než 3, obvykle se uvádí jen ti hlavní nebo první tři a připojuje se „et al.“. Podřízená odpovědnost (překladatel apod.) se uvádí za titul, případně ediční řadu, pokud je uvedena, a odděluje se čárkami, např. „přel. Jindřich Vacek“; vítá se uvedení překladatelů i u sekundární literatury, taktéž se uvádí i křestní jméno. Podtitul se připojuje za dvojtečku. Zejména u zavedených edičních řad se vítá jejich uvedení, pořadové číslo svazku v ediční řadě se připojuje přímo, bez čárky. Pořadové číslo vydání je ve formátu „horní index“ a bez mezery předchází rok vydání. Nehrozí-li nějaká nejednoznačnost, neuvádí se žádná zkratka pro strany. Položky téhož řádu (spoluautoři, dvě místa vydání, spolunakladatelé apod.) se oddělují pomlčkou (–).]

Zkrácená citace (všechny další výskyty): G. Theissen, Studien zur Soziologie..., 47-53. [Křestní jména jsou nahrazena iniciálami. Při krácení je vždy ponechán celý začátek názvu, tj. krátí se jen na konci (neextrahují se tedy například při krácení titulu klíčová slova z názvu). Krácení je označeno třemi tečkami za zkráceným titulem, a to vždy, tj. i v případě, že titul sám zkrácen není, nýbrž jsou jen vypuštěny nakladatelské údaje. Stránkový údaj se nekrátí, uvádí se v úplnosti např. 143-147, nikoli jen *143-7.]

Příspěvek ve sborníku

John Schneid, „The Religious Roles of Roman Women“, in: Pauline Schmitt-Pantel (ed.), A History of Women in the West, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 1992, 377-408: 395. [Uvádí se i křestní jména. Sborník je uvozen nekurzívní latinskou předložkou „in“ a dvojtečkou. Editorství je vyznačeno zkratkou „(ed.)“ v případě jediného editora, „(eds.)“ v případě více editorů. U prvního výskytu se cituje celý rozsah studie a za ním za dvojtečkou citovaná stránka či rozsah (zde 377-408: 395), u dalších výskytů se uvádí jen příslušná stránka či stránkový rozsah.]

Zkrácená citace: J. Schneid, „The Religious Roles...“, 395. [U sborníků se krátí jen již citovaný příspěvek v nich obsažený; název sborníku již ve zkrácené citaci není obsažen. Pokud se ovšem dále cituje poprvé jiný příspěvek obsažený v témže sborníku, uvádí se bibliografický údaj sborníku znovu v úplnosti.]

Příspěvek v časopise

David Zbíral, „Niquintova listina a historiografie katarství v 17. století“, Religio 13/2, 2005, 307-328: 315. [Ročník, za lomítkem případně následuje číslo v rámci ročníku. Poté rok vydání, celý stránkový rozsah: citovaná strana či stránkový rozsah. U časopisů, které nemají ročníky, nýbrž jen souvislé číslování překračující rámec jednotlivých let, se na pozici ročníku cituje číslo.]

Zkrácená citace: D. Zbíral, „Niquintova listina...“, 315.

Shrnutí a klíčová slova

Na konec statí navrhovaných do recenzovaných rubrik Téma, Studie, Rozhledy nebo Materiály zařaďte anglické shrnutí, nadepsané Summary, v rozsahu 900 – 1 800 znaků (asi 15 až 30 řádků). K résumé připojte též (1) nadpis překládající do angličtiny název příspěvku a (2) výčet anglických klíčových slov a sousloví oddělených středníky (zhruba 3-8).

Recenze

U recenzovaných publikací (běžně knih) uvádějte ve výše popsané citační normě následující údaje: autor (včetně křestního jména), název, místo vydání, nakladatel, rok vydání, počet stran, ISBN.

U recenzí se nepřijímají poznámky pod čarou. Výběrové odkazy na literaturu lze nicméně uvést do závorek přímo do textu, v citační normě popsané výše. Odkazy na místo v recenzované knize se uvádějí (narozdíl od poznámek pod čarou ve studiích apod.) se zkratkou „s.“ (např. „jak míní autor (s. 151)“).

Doporučený rozsah recenze je do 5 normostran (9 000 znaků včetně mezer).

Recenze se doporučuje předjednat s výkonným redaktorem, aby dva autoři pro Religio paralelně nepsali recenzi na tentýž text.

Obrazové přílohy, tabulky, grafy

Případné obrazové i jakékoli jiné přílohy (tabulky, grafy apod.) opatřete pořadovým číslem a popiskem v této podobě:

  • Obr. 1. Antikrist v podobě fantaskního stvoření. Na hlavě má korunu. Převzato z: M. Cherniavsky, Kniha..., 43.
  • Obr. 1. Iniciační rituál !Kungů. (Foto autorka, 27. září 2010.)
  • Tab. 1. Kontrastní srovnání charakteristických rysů modů náboženskosti.

Obrázky dodejte ve zvláštních souborech (nikoli v dokumentu obsahujícím text příspěvku), jejichž názvy budou obsahovat pořadové číslo obrázku (např. obr1.jpg). Obrázky musejí mít dostatečnou (tiskovou) kvalitu. Popisky zařaďte přímo do textu na zvláštní řádek tam, kam má být obrázek ideálně umístěn.

Odpovědi na příspěvky

Odpovědi na příspěvky (i případné odpovědi na odpovědi) procházejí běžným recenzním řízením a jejich zveřejnění podléhá hlasování redakční rady. I u odpovědí, které si vyžádala redakce, může v odůvodněných případech dojít k jejich vrácení k dopracování nebo i jejich odmítnutí.

Práva

Nabídnutím příspěvku časopisu Religio autor prohlašuje, že jde o jeho původní, dříve nepublikované ani jinde k publikování nepřipravované dílo a že postupuje vydavateli časopisu Religio právo k publikování příspěvku v časopise Religio v tištěné i jakékoli jiné formě.

Korektury

V časopise Religio probíhají korektury tištěnou formou. Vysázený text je autorovi zaslán poštou na adresu, kterou uvedl u příspěvku, nebo jinou adresu dohodnutou s výkonným redaktorem. Korektury musejí být provedeny standardními korektorskými značkami (v případě, že s nimi autor nemá zkušenosti, návod mu na vyžádání poskytne výkonný redaktor).

Autorský výtisk

Redakce autorům příspěvků zařazených do rubrik Studie, Rozhledy, Téma či Materiály zašle 2 autorské výtisky čísla, kde bude příspěvek vydán, autorům recenzí 1 autorský výtisk (platí od roku 2010). V Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si lze stáhnout též verzi ve formátu PDF, případně si ji lze vyžádat na e-mailu redakce.

Časopis nevyplácí za příspěvky honorář.

Dekorativní ornament

Česká společnost pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

1. 9. 2013

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 1/2013 (úplný text čísla).

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit

Religio: Revue pro religionistiku

Úplné texty