Stanovy České společnosti pro religionistiku, o.s. [platné 2008-2011]

schválené 4. valným shromážděním České společnosti pro religionistiku (tehdy České společnosti pro studium náboženství) dne 19. dubna 1996 v Brně a upravené 7. valným shromážděním ČSR dne 14. září 2006 v Brně a 8. valným shromážděním ČSR dne 8. září 2008 v Brně

I. Základní ustanovení

Článek 1

(1) Česká společnost pro religionistiku, o.s. (dále jen ČSR, anglicky Czech Association for the Study of Religions), je nezávislá, dobrovolná a výběrová organizace, sdružující badatele různých oborů na základě široce koncipované vědy o náboženství (religionistiky).

(2) Smyslem existence ČSR je všestranný rozvoj studia náboženství jako samostatné vědní disciplíny.

Článek 2

(1) ČSR působí na celém území České republiky.

(2) Sídlem ČSR je Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno.

II. Úkoly ČSR

Článek 3

(1) ČSR napomáhá rozvoji jednotlivých oborů vědy o náboženství jakož i jejich vzájemnému propojení a koordinaci. Za tímto účelem pořádá (pravidelné) přednášky, diskuse, semináře, konference, apod.

(2) ČSR hájí relativní samostatnost vědy o náboženství a přispívá k upevnění její společenské prestiže. Prosazuje ji jako obor vysokoškolského studia.

(3) Za účelem intenzivnější výměny poznatků a názorů jakož i odpovídající prezentace navenek vyvíjí ČSR publikační činnost, a to zejména vydáváním specializovaného periodika, případně i monografické řady.

(4) Specializovaným periodikem je časopis Religio: Revue pro religionistiku (dále jen Religio), který vydává ČSR ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU.

a) Časopis Religio vychází dvakrát ročně. 1. číslo zpravidla v květnu a 2. číslo zpravidla v listopadu.

b) Za odbornou úroveň časopisu Religio zodpovídá redakční rada v čele s šéfredaktorem.

c) Redakční radu jmenuje výbor ČSR se souhlasem vedoucího Ústavu religionistiky.

d) Alespoň ¼ členů redakční rady je zároveň pracovníky Ústavu religionistiky FF MU.

e) Šéfredaktora jmenuje výbor ČSR se souhlasem vedoucího Ústavu religionistiky FF MU.

f) Šéfredaktor je zodpovědný za přípravu obsahu a náplně každého čísla časopisu Religio. S přípravou podkladů pomáhá šéfredaktorovi výkonný redaktor.

g) Výkonného redaktora jmenuje se souhlasem předsedy výboru ČSR a vedoucího Ústavu religionistiky šéfredaktor časopisu Religio.

h) Za technickou podobu (přípravu do tisku, redakční úpravy) a včasné vydávání časopisu zodpovídá výkonný redaktor.

i) Výkonný redaktor není členem redakční rady. Při jednání redakční rady má hlas poradní.

(5) ČSR spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. Ve vhodných případech vstupuje do mezinárodních badatelských struktur i organizačně.

(6) ČSR přispívá k popularizaci úkolů vymezených v bodech 1-4 tohoto článku.

III. Prostředky ČSR

Článek 4

(1) Prostředky ČSR sestávají:

a)         z členských příspěvků;

b)        z darů, dotací a jiných zdrojů příjmu.

IV. Členství v ČSR

Článek 5

(1) Řádným členem ČSR se může stát každý, kdo má vážný odborný zájem o studium náboženství.

(2) Přihláška za člena vyžaduje písemné doporučení dvou stávajících členů ČSR.

(3) Vstup do ČSR schvaluje výbor ČSR.

(4) Členství vzniká přijetím člena, zaplacením zápisného a členských příspěvků na jeden rok.

Článek 6

(1) Členům přísluší právo :

a) účastnit se valného shromáždění ČSR a podílet se na jeho jednání;

b) volit a být volen do výboru (případně jiných orgánů) ČSR;

c) vznášet připomínky a náměty k činnosti výboru ČSR po celé jeho funkční období;

d) být informován o pořádání všech akcí ČSR;

e) podle svých zájmů a možností se podílet na ostatní práci ČSR.

Článek 7

(1) Členové jsou povinni:

a) jednat v souladu se stanovami a programem ČSR;

b) platit členské příspěvky.

Článek 8

(1) Členství zaniká:

a) vystoupením, o němž je třeba písemně informovat výbor ČSR;

b) neplacením členských příspěvků po dobu dvou let při nejméně třech upomínkách; o zániku členství rozhoduje v tomto případě výbor ČSR;

c) vyloučením člena pro vážné porušení stanov; o zániku členství rozhoduje v tomto případě valné shromáždění ČSR;

d) úmrtím člena.

Článek 9

(1) Ve výjimečných případech může ČSR udělit čestné členství.

(2) Udělení čestného členství (nevztahují se na ně čl.5-8) schvaluje na návrh výboru ČSR valné shromáždění.

V. Orgány ČSR

Článek 10

(1) Nejvyšším orgánem ČSR je valné shromáždění členů, které:

a) volí členy výboru ČSR;

b) schvaluje zřizování poboček a sekcí;

c) schvaluje návrh hospodaření ČSR pro následující rok;

d) schvaluje změny ve stanovách ČSR;

e) schvaluje udělení čestného členství;

f) rozhoduje o vyloučení člena v případě vážného porušení stanov.

(2) Valné shromáždění se koná nejméně jedenkrát za tři roky. Svolává je výbor ČSR.

(3) K přijetí usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných členů a ke změně stanov dvoutřetinová většina vzhledem k počtu přítomných.

Článek 11

(1) V době mezi jednáními valného shromáždění řídí činnost ČSR výbor, který se skládá z předsedy, dvou místopředsedů, hospodáře, tajemníka a členů reprezentujících pobočky a podle možností oborové sekce.

(2) Statutárním zástupcem ČSR je předseda výboru ČSR nebo jím pověřený člen ČSR.

(3) Funkci předsedy je možné vykonávat maximálně dvě funkční období po sobě.

(4) Výbor je volen valným shromážděním na dobu 3 let, přičemž individuální členství ve výboru není touto dobou omezeno.

(5) Schůzi výboru svolává předseda, místopředseda nebo tajemník.

(6) Výbor se může usnášet, je-li přítomno více než 50 % jeho členů. O přijetí usnesení rozhoduje prostá většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 12

(1) Proti kterémukoli rozhodnutí výboru ČSR se lze odvolat k apelační a revizní komisi, která má 3 členy, z nichž přinejmenším jeden je zároveň revizorem hospodaření.

(2) Odvolání k apelační a revizní komisi má odkladný účinek, pokud komise nerozhodne jinak. Apelační a revizní komise je povinna rozhodnout ve věci odvolání do 6 týdnů od podání a informovat o svém rozhodnutí výbor i odvolatele.

VI. Členění ČSR

Článek 13

(1) V rámci ČSR mohou vznikat pobočky s místní působností a sekce pro práci v jednotlivých oborech.

(2) Činnost pobočky řídí tříčlenný výbor pobočky, volený plenární schůzí členů pobočky na dobu 3 let.

(3) Výbor pobočky se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka. Nejméně jeden člen výboru pobočky je zároveň členem výboru ČSR.

(4) Sekci zastupuje mluvčí, volený plenární schůzí sekce.

(5) Mluvčí sekce má právo účastnit se zasedání výboru pobočky i výboru ČSR.

VII. Zánik ČSR

Článek 14

(1) O zániku ČSR může rozhodnout pouze valné shromáždění, přičemž pro rozpuštění ČSR musí být dvoutřetinová většina vzhledem k počtu přítomných.

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit