Historie

Dějiny dnešní České společnosti pro religionistiku se začaly psát po politickém a společenském obratu, který proběhl v bývalých satelitních státech spadajících do sféry vlivu Sovětského svazu v roce 1989. Již během několika předchozích let, známých jako doba „perestrojky“, se v Brně zformovala skupina většinou mladých badatelů, nespokojených se stávající situací v oblasti výzkumů náboženství. Připravovali nové metodologické postupy a vytvářeli podklady pro zásadně odlišný vědecký, tzn. ideologicky nepředpojatý výzkum náboženství. To jim umožnilo, aby krátce po změně společenských poměrů (v dubnu 1990) založili Společnost pro studium náboženství, v níž se ještě sdružovali společně čeští a slovenští zájemci o religionistiku.

Prvním úkolem nové asociace se stala základní orientace československé religionistiky, vymezení jejích bezprostředních a návazně i dlouhodobějších cílů, mezi nimiž stála na prvním místě institucionalizace religionistiky. Česká (resp. československá) religionistika nikdy v minulosti organizována nebyla, neměla ani zastoupení na univerzitách a nebyla pro ni vypisována profesorská místa. Neměla žádnou tradici, na kterou by mohla navazovat, možnosti v pokračování výzkumů byly po padesátileté césuře minimální a s výjimkou několika (zejména prof. Jana Hellera) málo osobností neměla k dispozici ani vědecké kapacity, o které by se mohla opřít. Chyběla jí odborná literatura, učebnice, základní kompendia a slovníky, stejně jako kontakty se zahraničím.

Snaha o zformulování základní orientace české religionistiky vedla ke svolání první religionistické konference v Československu vůbec, která se konala 19.-21. září 1990 pod názvem The State and the Perspectives of Religious Studies in Czechoslovakia. Účastníci konference se shodli na nutnosti navázání mezinárodních kontaktů na úrovni nadnárodních religionistických organizací a ještě téhož roku se československá společnost s významnou podporou tehdejšího vedení mezinárodní asociace stala na XVI. kongresu IAHR (International Association for the History of Religions) řádným členem IAHR. Prvním předsedou Společnosti pro studium náboženství byl zvolen pražský religionista a starozákoník Jan Heller.

Od tohoto okamžiku se datuje úzká spolupráce československé religionistiky se světovou a po jejím vzniku také evropskou religionistickou organizací, která trvá doposud. Kooperace přinesla několik významných výsledků, především uspořádání dvou speciálních konferencí IAHR, které se konaly v Brně (první byla konference Religions in Contact, konaná 22.-26. srpna 1994, druhá The Academic Study of Religions During the Cold War: Ideological and Theological Constrains, East and West, 9.-13. srpna 1999) a uspořádání 8. výroční konference EASR (European Association for the Study of Religions) s názvem Time of Decline. Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions, která se konala 7. - 11. září 2008 (blíže viz Konference).

Do rozvoje československé religionistiky zasáhl rozpad československého státu a vznik dvou samostatných zemí v roce 1993. Musela se rozdělit i religionistická asociace a vznikla Česká společnost pro studium náboženství. Z jejího vedení odstoupil Jan Heller a předsedou byl zvolen Břetislav Horyna. Funkci tajemníka nejprve vykonával Dalibor Papoušek, a poté od roku 2004 David Václavík. V roce 2008 rezignoval na funkci předsedy Břetislav Horyna a valné shromáždění zvolilo novým předsedou společnosti dosavadního tajemníka Davida Václavíka, kterého ve funkci nahradil David Zbíral. V roce 2006 došlo k přejmenování společnosti na Českou společnost pro religionistiku.

Česká religionistika pokračovala v zahájené práci, tzn. získávala institucionální zázemí na českých vysokých školách a univerzitách, prohlubovala zahraniční spolupráci a vyvíjela další vnitřní aktivity. Mezi nimi stojí na prvním místě vydávání odborného časopisu Religio: Revue pro religionistiku, který vychází od roku 1993 a který je jako jediný český a slovenský religionistický časopis veden v databázi Scopus. Zanedbatelná není ani ediční, překladatelská a vědecká práce: byla založena ediční řada Religionistika, v níž za podpory Ústavu religionistiky FF MU vyšla řada titulů domácích i zahraničních autorů, např. J. Waardenburga, L. H. Martina či W. Padena.

V současnosti zastřešuje Česká společnost pro religionistiku spektrum činností s mnoha přesahy do zahraničí, ať již ve formě individuální spolupráce nebo kooperace na úrovni mezinárodních vědeckých projektů. Na její činnosti se aktivně podílejí zaměstnanci z většiny religionistických pracovišť v České republice.

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit