Religio: Revue pro religionistiku

ISSN 1210-3640 (tištěná verze),
ISSN 2336-4475 (verze online),
číslo registrace MKČR E 6236, datum registrace 26. 8. 1992.

O časopisu

Religio: Revue pro religionistiku je mezinárodní recenzovaný religionistický časopis vydávaný Českou společností pro religionistiku ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o nejstarší religionistické periodikum v ČR; vychází bez přerušení od roku 1993, vždy ve dvou číslech ročně. V časopise publikovaly mnohé významné postavy světové religionistiky, například Peter Antes, Martin Baumann, Luther H. Martin, Hubert Seiwert, Kocku von Stuckrad, Jacques Waardenburg, Donald Wiebe či Harvey Whitehouse.

Religio uveřejňuje původní výzkumné výsledky, které oborově spadají do religionistiky, a slouží výměně informací a vedení vědeckých polemik a diskusí přispívajících k rozvoji akademického studia náboženství. Jeho snahou je reprezentovat aktuální stav religionistiky a napomáhat jejímu dalšímu rozvoji.

Dostupnost

Časopis Religio je vydáván v tištěné i elektronické verzi (obsah i sazba jsou dokonale totožné).

Elektronické verze všech ročníků časopisu od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti jsou volně přístupné v Digitální knihovně FF MU. Počínaje ročníkem 19 (2011) je časopis elektronicky dostupný také v databázi Academic Search Complete nakladatelství EBSCO.

Tištěnou verzi časopisu lze objednat na adrese redakce (religio@phil.muni.cz). Cena jednotlivého čísla činí na území ČR 70 Kč plus poštovné. Roční předplatné (zahrnující vždy dvě čísla) činí 140 Kč plus poštovné. Členové České společnosti pro religionistiku, kteří řádně zaplatili členský příspěvek, získávají automaticky předplatné na příští rok (více o členství na úvodní stránce).

Seznamy, databáze a excerpce

Časopis Religio je zařazen v uznávané citační databázi Scopus nakladatelství Elsevier (od roku 2011 včetně), v seznamu ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Je dále již od svého vzniku indexován v časopise Science of Religion (ISSN 0165-8794) a jeho kumulativní databázové verzi Index to the Study of Religions (Brill, ed. Katja Triplett).

Hodnoticí komise nakladatelství Elsevier (Content Selection & Advisory Board) hodnotila Religio v recenzním řízení před jeho začleněním do databáze Scopus velmi pozitivně:

This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.

Pravidla a etika publikování

Časopis Religio se řídí těmito pravidly a etikou publikování.

Otevřený přístup

Časopis se hlásí k politice Open Access a zveřejňuje příspěvky za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 International. Viz podmínky dalšího užití díla.

Licenční podmínky

Zasláním příspěvku do recenzního řízení poskytuje autor České společnosti pro religionistiku licenci ke svému dílu za těchto podmínek.

Copyright

Copyright na všechny uveřejněné příspěvky zůstává autorům těchto příspěvků.

Informace a pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky v angličtině, češtině a slovenštině. Příspěvky procházejí externím oboustranně anonymním recenzním řízením, zpravidla jsou posuzovány dvěma recenzenty. S přihlédnutím k posudkům redakční rada posléze rozhoduje o jejich zveřejnění. Více informací o požadavcích na příspěvky a o průběhu recenzního řízení podávají pokyny pro autory.

Redakce

Šéfredaktor

David Václavík (Masarykova univerzita a Technická univerzita v Liberci)

Výkonná redaktorka

Kamila Klingorová (Masarykova univerzita)

Redakční rada

Milda Ališauskiene (Vytautas Magnus University)
Jenny Berglund (Stockholms universitet)
Tomáš Bubík (Univerzita Palackého v Olomouci)
Anastasia Ejova (University of Adelaide)
Dorota Hall (Polska Akademia Nauk)
Jakub Havlíček (Univerzita Palackého v Olomouci)
Aleš Chalupa (Masarykova univerzita)
Radek Chlup (Univerzita Karlova)
Silvie Kotherová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Anna Kvíčalová (Masarykova univerzita)
Dušan Lužný (Univerzita Palackého v Olomouci)
Luther H. Martin (University of Vermont)
Dalibor Papoušek (Masarykova univerzita)
Sarah Pike (California State University)
Lukas Pokorny (Universität Wien)
Atko Remmel (Tartu Ülikool)
Valerio Severino (Universita degli Studi "La Sapienza" di Roma)
Alessandro Testa (Univerzita Karlova)
Jana Valtrová (Masarykova univerzita)
David Zbíral (Masarykova univerzita)

Adresa redakce

Religio: Revue pro religionistiku
Ústav religionistiky
Masarykova univerzita
Arne Nováka 1
602 00 Brno
tel.: 549 495 372
e-mail: religio@phil.muni.cz

Šéfredaktoři a výkonní redaktoři od založení časopisu

Šéfredaktory časopisu byli † Jan Heller (1993), Pavel Spunar (1994-2008), Břetislav Horyna (2009-2011) a Josef Kandert spolu s Lutherem H. Martinem (od r. 2012).

Na pozici výkonných redaktorů časopisu působili Helena Pavlincová (1993-2001), Dalibor Papoušek (2002-2006), Jana Valtrová roz. Rozehnalová (2007-2009), David Zbíral (2009-2016) a Michaela Ondrašinová (od r. 2017).

Obsahy, résumé a příspěvky

Obsahy jednotlivých čísel, résumé i plné texty všech příspěvků od založení časopisu v roce 1993 jsou dostupné v Digitální knihovně FF MU.

Bibliografie

Bibliografie časopisu Religio: Revue pro religionistiku, 2003-2012

Bibliografie časopisu Religio: Revue pro religionistiku, 1993-2002

Podrobněji o poslání časopisu

Jedním z hlavních úkolů, které na sebe časopis Religio bere, je profilování religionistiky jako samostatného vědeckého oboru, jenž se věnuje výzkumům těch forem lidského jednání a obsahů lidského myšlení, které se označují konvenčně jako náboženství. V časopise se tak uplatňují výsledky výzkumů velké a z mnoha hledisek podstatné součásti jednotlivých společností a globální kultury, v které se náboženství opět stává nepominutelným činitelem politických rozhodovacích procesů. V náboženstvích vznikají, jsou legitimovány a dále se šíří obrazy světa a místa člověka v něm. Lidé nacházejí v náboženstvích svou individuální a kolektivní identitu, jež se vyznačuje jistotou, jakou jim nemůže poskytnout národní ani politická přináležitost, věda ani umění. Společným prožíváním náboženské imaginace proměňují lidé náboženství v jeden z nejsilnějších hnacích článků mezikulturní komunikace. Nahlíženo z jistého zorného úhlu žijeme na planetě náboženského střetávání, jehož charakter se poměrně intenzivně proměňuje a obsahuje vedle dialogického setkávání také polemiku, zápas a konflikt. Především tyto momenty zpětně stupňují potřebu důkladné znalosti náboženského myšlení v lokálních a regionálních měřítcích i v celosvětových souvislostech.

Není myslitelné, aby se tak široké a komplexní výzkumy omezily možnostmi a prostředky jediné vědní disciplíny. To je důvod, proč religionistika spolupracuje s kulturní antropologií, etnologií, sociologií, politologií, právní vědou, filosofií, psychologií, historií, archeologií a dalšími vědami, zčásti přebírá jejich poznatky i metodologii a dále je systematicky zpracovává. Religionistika získává ve vazbách na ostatní disciplíny svůj oborově příznačný transdisciplinární ráz, který jí umožňuje adekvátně reagovat na dlouhodobé hluboké změny ve sféře religiozity. Právě tato transdisciplinární integrace profiluje současnou religionistiku a jí musí rovněž odpovídat její teoreticko-metodologické zakotvení v systému nenormativních, empirických a deskriptivních věd o člověku.

Religio je vědecký časopis a jako takový je principiálně otevřen všem přispěvatelům, kteří respektují kritéria vědecké práce. Mezi ně rozhodně nepatří politická stranickost, náboženská konfesijnost, propagace ideologických cílů a apologetika fundamentalismů jakéhokoli druhu. Účelem religionistické práce je poznání náboženství, jejich pochopení a praktické zužitkování dosaženého vědění; nic víc a nic míň neplatí ani pro časopis Religio.

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit