Česká společnost pro religionistiku

Základní informace

Česká společnost pro religionistiku, o.s., je občanské sdružení zabývající se podporou vědeckého studia náboženství. Jde o nezávislou organizaci sdružující badatele různých oborů na základě široce koncipované vědy o náboženství – religionistiky. Byla založena v roce 1990 jako Společnost pro studium náboženství. Po rozdělení československého státu se nástupnickou organizací Společnosti pro studium náboženství v České republice stala Česká společnost pro studium náboženství, později Česká společnost pro religionistiku, o.s. (více o historii, stanovy).

Činnost a poslání

Česká společnost pro religionistiku napomáhá rozvoji religionistiky jako samostatného vědního oboru na území České republiky a užší spolupráci s mezinárodním religionistickým bádáním. Pořádá konference a přednášky a vydává dvakrát ročně odborný časopis Religio: Revue pro religionistiku. Vedle tohoto časopisu publikuje také bulletiny informující o činnosti Společnosti a udržuje tento web.

Mezinárodní spolupráce

Česká společnost pro religionistiku je členskou organizací mezinárodních religionistických institucí International Association for the History of Religions (IAHR) a European Association for the Study of Religions (EASR). Pořádala či spolupořádala již čtyři mezinárodní konference, a to dvě speciální konference International Association for the History of Religions (Brno, 1994 a 1999), osmou výroční konferenci European Association for the Study of Religions (Brno, 2008) a konferenci International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (Brno, 2010).

Orgány

Nejvyšším orgánem ČSR je valné shromáždění členů, které volí členy výboru ČSR, schvaluje změny ve stanovách atd. V době mezi jednáními valného shromáždění řídí činnost ČSR výbor, který se skládá z předsedy, dvou místopředsedů, tajemníka, hospodáře, členů reprezentujících pobočky, případně dalších zvolených členů.

Činnost výboru sleduje apelační a revizní komise, které lze zadat podnět k přezkoumání jakéhokoli rozhodnutí výboru (kontakty jsou uvedeny na stránce Výbor).

Členství

Členem ČSR se může stát každý, kdo má vážný odborný zájem o studium náboženství. Přihláška k členství vyžaduje písemné doporučení dvou stávajících členů ČSR (viz stanovy). Roční členský příspěvek činí 400 Kč pro běžné členy a 200 Kč pro studenty a důchodce. Platí se formou převodu na účet společnosti: 60332621/0100 (Komerční banka). Příspěvek zahrnuje předplatné časopisu Religio: Revue pro religionistiku na daný rok. Zájemci o členství se mohou informovat na adrese csr@phil.muni.cz, zájemci o předplacení časopisu Religio bez členství v ČSR na adrese religio@phil.muni.cz.

Adresa a sídlo

Česká společnost pro religionistiku, o.s.
Ústav religionistiky
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika

Dekorativní ornament

Česká společnost
pro religionistiku

je občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky – vědeckého studia náboženství.

Aktuality

26. 10. 2020

Tematický oddíl časopisu Religio

Časopis Religio připravuje tematické číslo na téma „The Faces and Transformations of Unbelieving: The Phenomenon of ‚Non-religion‘ in the Context of Contemporary Debates“(více informací).

4. 4. 2018

Nové číslo časopisu Religio

Vyšlo nové číslo časopisu Religio 2/2017 (úplný text čísla).

20. 2. 2017

Zpráva o činnosti

Na stránce Zprávy byla zveřejněna zpráva o činnosti v roce 2016.

16. 2. 2015

Zápis z valného shromáždění ČSR

Na stránce Zápisy byl zveřejněn zápis z valného shromáždění ČSR, konaného v Brně 9. února 2015.

10. 6. 2013

Religio volně dostupné na internetu

Všechny ročníky časopisu Religio od jeho vzniku v roce 1993 až do současnosti byly na základě rozhodnutí výboru ČSR volně zpřístupněny na internetu v Digitální knihovně FF MU. Věříme, že toto rozšíření distribuce časopisu přispěje k tomu, aby byly jednotlivé příspěvky lépe dohledatelné a ještě lépe sloužily badatelům, studentům i dalším zájemcům. Časopis nadále vychází primárně v tištěné podobě.

2. 11. 2011

Religio v databázi Scopus

Hodnoticí komise (Content Selection & Advisory Board) schválila začlenění časopisu Religio: Revue pro religionistiku do prestižní citační databáze Scopus nakladatelství Elsevier. Hodnocení časopisu bylo velmi pozitivní: „This is a strong journal publishing significant articles and with an impressive review and editorial policy.“

Archiv aktualit