Stanovy

České společnosti pro religionistiku, z. s.

Článek 1
Název, forma, statutární zástupce, sídlo

(1) Česká společnost pro religionistiku, z. s. (dále jen ČSR, anglicky Czech Association for the Study of Religions), je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

(2) Statutárním orgánem ČSR je předseda výboru ČSR.

(3) Sídlem ČSR je Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1, 602 00 Brno.

Článek 2
Charakter

(1) ČSR je nezávislá, dobrovolná a výběrová organizace sdružující badatele různých oborů na základě široce koncipované religionistiky.

(2) ČSR působí na celém území České republiky.

Článek 3
Základní cíle

(1) Základním cílem ČSR je všestranný rozvoj religionistiky jako samostatné vědní disciplíny.

(2) ČSR napomáhá rozvoji jednotlivých oborů religionistiky, jakož i jejich vzájemnému propojení a koordinaci.

(3) ČSR hájí relativní samostatnost religionistiky a přispívá k šíření povědomí o ní a upevňování její společenské prestiže. Prosazuje ji jako obor vysokoškolského studia.

Článek 4
Činnost

(1) ČSR pořádá přednášky, diskuse, semináře, konference apod.

(2) Za účelem intenzivnější výměny poznatků a názorů, jakož i odpovídající prezentace navenek, vyvíjí ČSR publikační činnost, a to zejména vydáváním specializovaného periodika, případně i monografické řady.

(3) Specializovaným periodikem ČSR je časopis Religio: Revue pro religionistiku (dále jen Religio), ISSN 1210-3640 (tištěná verze), ISSN 2336-4475 (verze online), který vydává ČSR ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU.

a) Časopis Religio vychází dvakrát ročně.

b) Za odbornou úroveň časopisu Religio zodpovídá redakční rada v čele s šéfredaktorem (šéfredaktory).

c) Redakční radu jmenuje výbor ČSR se souhlasem vedoucího Ústavu religionistiky FF MU.

d) Alespoň čtvrtina členů redakční rady je zároveň pracovníky Ústavu religionistiky FF MU.

e) Šéfredaktora (šéfredaktory) jmenuje výbor ČSR se souhlasem vedoucího Ústavu religionistiky FF MU.

f) Za přípravu náplně každého čísla časopisu Religio je zodpovědný šéfredaktor (šéfredaktoři) ve spolupráci s výkonným redaktorem.

g) Výkonného redaktora jmenuje se souhlasem předsedy výboru ČSR a vedoucího Ústavu religionistiky FF MU šéfredaktor (šéfredaktoři) časopisu Religio.

h) Za technickou podobu (přípravu do tisku, redakční úpravy) a včasné vydávání časopisu zodpovídá výkonný redaktor.

i) Výkonný redaktor není členem redakční rady. Při jednání redakční rady má hlas poradní.

(4) ČSR spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. Ve vhodných případech vstupuje do mezinárodních badatelských struktur i organizačně.

(5) ČSR přispívá k popularizaci úkolů vymezených v bodech 1–3 tohoto článku.

Článek 5
Hospodaření

(1) Prostředky ČSR sestávají:

a) z členských příspěvků;

b) z prodeje časopisu Religio;

c) z darů, dotací a jiných zdrojů příjmu.

(2) S výsledky hospodaření seznamuje hospodář členy na každém valném shromáždění.

Článek 6
Členství

(1) Řádným členem ČSR se může stát každý, kdo má vážný odborný zájem o religionistiku.

(2) Přihláška za člena vyžaduje písemné doporučení dvou stávajících členů ČSR.

(3) Vstup do ČSR schvaluje výbor ČSR.

(4) Členství vzniká přijetím člena a zaplacením členského příspěvku na jeden rok.

(5) Členství zaniká:

a) vystoupením, o němž je třeba písemně informovat hospodáře ČSR;

b) nezaplacením členského příspěvku po dobu dvou let při nejméně třech upomínkách; o zániku členství rozhoduje v tomto případě výbor ČSR;

c) vyloučením člena pro vážné porušení stanov; o zániku členství rozhoduje v tomto případě valné shromáždění ČSR;

d) úmrtím člena.

Článek 7
Práva a povinnosti členů

(1) Členům přísluší právo:

a) účastnit se valného shromáždění ČSR a podílet se na jeho jednání;

b) volit a být volen do výboru (případně jiných orgánů) ČSR;

c) vznášet připomínky a náměty k činnosti výboru ČSR po celé jeho funkční období;

d) být informován o pořádání všech akcí ČSR;

e) podle svých zájmů a možností se podílet na ostatní práci ČSR.

(2) Členové jsou povinni:

a) jednat v souladu se stanovami a programem ČSR;

b) platit členské příspěvky;

c) hospodáři ČSR, který vede evidenci členství, sdělovat změny kontaktních údajů za účelem informování o akcích ČSR.

Článek 8
Čestné členství

(1) Ve výjimečných případech může ČSR udělit čestné členství.

(2) Udělení čestného členství schvaluje na návrh výboru ČSR valné shromáždění.

(3) Na čestné členy se nevztahuje povinnost platit členské příspěvky.

Článek 9
Valné shromáždění

(1) Nejvyšším orgánem ČSR je valné shromáždění členů, které:

a) volí členy výboru ČSR a členy apelační a revizní komise;

b) schvaluje zřizování poboček a sekcí;

c) schvaluje návrh hospodaření ČSR pro následující rok;

d) schvaluje změny ve stanovách ČSR;

e) schvaluje udělení čestného členství;

f) rozhoduje o vyloučení člena v případě vážného porušení stanov.

(2) Valné shromáždění se koná nejméně jedenkrát za tři roky.

(3) Valné shromáždění svolává předseda, místopředseda nebo tajemník na základě usnesení výboru ČSR v alespoň třicetidenním předstihu.

(4) Valné shromáždění je schopno usnášet se za účasti alespoň poloviny členů ČSR. Nesejde-li se do jedné hodiny od začátku shromáždění alespoň polovina členů, je valné shromáždění usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

(5) Valné shromáždění přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

Článek 10
Výbor

(1) V době mezi jednáními valného shromáždění řídí činnost ČSR výbor, který se skládá z předsedy, dvou místopředsedů, hospodáře, tajemníka a dalších členů.

(2) Předseda výboru je statutárním orgánem ČSR; jedná navenek samostatně ve všech záležitostech ČSR.

(3) Funkci předsedy je možné vykonávat maximálně dvě funkční období po sobě.

(4) Výbor je volen valným shromážděním na dobu 3 let, přičemž individuální členství ve výboru není touto dobou omezeno.

(5) Schůzi výboru svolává předseda, místopředseda nebo tajemník.

(6) Výbor se může usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. O přijetí usnesení rozhoduje prostá většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 11
Apelační a revizní komise

(1) Kontrolním orgánem ČSR je tříčlenná apelační a revizní komise.

(2) Funkční období členů apelační a revizní komise je tříleté.

(3) K apelační a revizní komisi se lze odvolat proti kterémukoli rozhodnutí výboru ČSR.

(4) Odvolání k apelační a revizní komisi má odkladný účinek, pokud komise nerozhodne jinak. Apelační a revizní komise je povinna rozhodnout ve věci odvolání do 6 týdnů od podání a informovat o svém rozhodnutí výbor ČSR i odvolatele.

Článek 12
Pobočky a sekce

(1) V rámci ČSR mohou vznikat pobočky s místní působností a sekce pro práci v jednotlivých oborech.

(2) Činnost pobočky nebo sekce řídí koordinátor, volený plenární schůzí členů pobočky nebo sekce na dobu 3 let.

(3) Koordinátor pobočky nebo sekce má právo účastnit se zasedání výboru ČSR s poradním hlasem.

Článek 13
Zánik

(1) O zániku ČSR může rozhodnout pouze valné shromáždění, přičemž pro rozpuštění ČSR musí hlasovat dvoutřetinová většina členů přítomných v době usnášení.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

(1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

(2) Stanovy byly schváleny valným shromážděním ČSR dne 10. března 2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info