Religio

Pravidla a etika publikování

Povinnosti autorů

Autoři nabízejí časopisu Religio pouze původní a dosud nepublikované texty. V případě přepracované nebo jinojazyčné verze dříve publikovaného příspěvku pravdivě, přesně a podrobně vylíčí vztah k původnímu příspěvku v průvodním dopise nabízejícím příspěvek k publikaci. Považuje se za krajně neetické nabídnout stejný nebo velmi podobný text k publikování dalším redakcím v době, kdy prochází recenzním řízením v časopise Religio.

Nabídnutím textu k publikování v časopise Religio autoři zároveň prohlašují, že:

  • všechny údaje uvedené v příspěvku jsou pravdivé;
  • mají právo tyto údaje použít a zveřejnit (pokud je v příspěvku použit materiál převzatý z jiných publikací, např. obrazové přílohy, mapy, grafy, jsou autoři povinni doložit svolení k jejich publikování v časopise Religio od majitele autorských práv);
  • se nedopouštějí plagiátorství;
  • všichni uvedení autoři významně přispěli k dosažení publikovaných výsledků, podíleli se na tvorbě předkládaného textu a souhlasili s jeho uveřejněním.

Autoři pravdivě uvedou všechny zdroje financování, díky nimž předkládaný text vznikl, s výjimkou institucionální podpory jejich pracoviště.

Od autorů se očekává respektování zásad uvedených v Pokynech pro autory a úzká součinnost s výkonným redaktorem při přípravě textu k publikaci. S konkrétními podněty se autoři mohou obracet na výkonného redaktora.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti usilují o objektivní a nestranné posouzení textu. Měli by odmítnout vypracování recenzního posudku, pokud hrozí střet zájmů. Za střet zájmu se považuje:

  • blízký pracovní nebo osobní vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu (pokud je recenzentovi autorství z textu zřejmé);
  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
  • zásadní názorový rozdíl na některé z ústředních témat recenzovaného příspěvku.

Pokud recenzenti souhlasí s vypracováním posudku, redakce předpokládá, že střet zájmů nenastal.

Recenzenti jsou povinni respektovat důvěrnost informací uvedených v posuzovaných textech. Nesmí zveřejňovat nebo jakkoli využívat informace z recenzovaných článků pro osobní či jiné účely.

Povinnosti redaktorů

Redaktoři jsou společně s redakční radou zodpovědní za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků. Při své práci usilují o objektivní a nestranný přístup ke všem zaslaným příspěvkům.

Redaktoři zajišťují řádný průběh recenzního řízení a jsou zodpovědní za zachování anonymity recenzentů i autorů v průběhu tohoto řízení. Redaktoři ctí důvěrnost informací o příspěvcích zaslaných do recenzního řízení.

V případě, že jsou publikovány zásadní chyby, zajistí redaktoři zveřejnění oprav a dodatečných vysvětlení.

Povinnosti redakční rady

Redakční rada dbá o vysokou odbornou kvalitu časopisu a podporuje názorovou pluralitu a etičnost výzkumu a publikování v oboru.

Na základě recenzních posudků rozhoduje o přijetí či odmítnutí nabízených příspěvků. Řídí se při tom kritérii odborné kvality, významu, originality a relevance nabídnutého textu vzhledem k tematickému zaměření časopisu Religio. Ti členové redakční rady, u nichž hrozí střet zájmů ve vztahu k posuzovanému příspěvku, se rozhodování o jeho přijetí či nepřijetí neúčastní. Členové redakční rady jsou povinni respektovat důvěrnost informací o projednávaných textech a jejich autorech.

Rada dohlíží na dodržování Pravidel a etiky publikování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info